Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt là tổ chức cơ sở Đảng, hoạt động trong tổ chức kinh tế theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, gồm Công ty mẹ - Tổng công ty Khánh Việt là doanh nghiệp nhà nước hiện có 10 chi nhánh (đơn vị hạch toán phụ thuộc), 9 Công ty con (đơn vị hạch toán độc lập) trong đó có 6 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ và 3 Công ty cổ phần do Công ty mẹ sở hữu trên 50% vốn điều lệ, 13 Công ty liên kết do Công ty mẹ sở hữu dưới 50% vốn điều lệ; Đảng bộ hiện có 21 Chi bộ trực thuộc với 352 đảng viên.

Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện đối với Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con và Công ty liên kết Tổng công ty Khánh Việt (sau đây gọi tắt là Tổ hợp Công ty), trong đó lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Đảng bộ; cụ thể gồm 2 nhiệm vụ chính là:
Thứ nhất: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;
Thứ hai: Lãnh đạo công tác tái cơ cấu doanh nghiệp.
1. Để nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổ hợp Công ty, theo Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt cần làm tốt những công việc sau:
Một là, lãnh đạo công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp:
Về công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp, trong điều kiện tình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều bất ổn và tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ, Đảng ủy đã thống nhất chỉ đạo các đơn vị xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 theo từng nhóm ngành, trong đó chia thành 2 giai đoạn từ 2015 đến 2017 và từ 2018 đến 2020 với các mục tiêu và bước đi cụ thể của từng giai đoạn; trên cơ sở đó Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt cùng Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc các Công ty của Tổ hợp triển khai xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp của mình dựa trên phân tích những điểm mạnh và điểm yếu, những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp và kết nối hỗ trợ phát triển với các đơn vị trong cùng nhóm ngành.
Hai là, lãnh đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm:
Đảng ủy đã thống nhất chỉ đạo các đơn vị trên cơ sở chiến lược phát triển doanh nghiệp đã được hoạch định, kết hợp với tình hình thực tế để triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm phù hợp với định hướng phát triển đã hoạch định và khả năng của thị trường. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm được xây dựng, Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc các Công ty của Tổ hợp triển khai lãnh đạo, điều hành thực hiện công tác sản xuất kinh doanh; đồng thời chủ động báo cáo, thống nhất giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc nảy sinh để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm đã đề ra.
Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ qua (2010 - 2015) của Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt là sản xuất kinh doanh luôn giữ được ổn định và phát triển, các chỉ tiêu trọng yếu như nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận và thu nhập người lao động đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; năm 2014, số nộp ngân sách của Tổng công ty Khánh Việt tại tỉnh Khánh Hòa là 3.214 tỷ đồng (gấp 1,26 lần so với năm 2011 là 2.554 tỷ đồng); lợi nhuận thực hiện đạt 677 tỷ đồng (gấp 1,46 lần so với năm 2011 là 462 tỷ đồng); đảm bảo việc làm và thu nhập cho trên 5 ngàn cán bộ nhân viên và người lao động trong Tổ hợp Công ty.
Về các dự án đầu tư phát triển: Đảng bộ lãnh đạo Chính quyền lựa chọn những dự án then chốt quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổ hợp Công ty hoặc những dự án phát huy lợi thế của địa phương để đưa vào kế hoạch đầu tư phát triển và ưu tiên chỉ đạo thực hiện; vì vậy, các dự án đều góp phần mở rộng sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả đầu tư; như các dự án đầu tư chiều sâu thiết bị thuốc lá, dự án đầu tư Nhà máy tách cọng thuốc lá, dự án đầu tư tăng năng lực thiết bị in bao bì, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp và chăn nuôi, dự án đầu tư chăn nuôi và chế biến sản phẩm chăn nuôi (đà điểu và cá sấu), dự án đầu tư khu du lịch Yang Bay, Long Phú và các dự án đầu tư khách sạn của các Công ty liên kết khác ...
Phương hướng nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt đề ra Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là: Phát triển sản xuất kinh doanh có chiến lược cụ thể trong từng giai đoạn kết hợp với hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Tổ hợp Công ty.
Trên cơ sở phương hướng này, Đảng bộ đã xác định từng giải pháp cụ thể cho từng nhóm ngành của Tổ hợp Công ty để từng Chi bộ triển khai đến Ban Giám đốc, các Đoàn thể của từng đơn vị cùng phối hợp thực hiện và giao nhiệm vụ cho các Đảng viên làm nòng cốt thực hiện.
2. Để nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với lãnh đạo công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt xác định:
Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, giao dục chính trị tư tưởng: Việc tái cơ cấu doanh nghiệp là cấu trúc lại doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn nên sẽ đụng chạm đến vấn đề nhân sự. Để việc tái cấu trúc nhân sự không tạo những bất ổn, gây hậu quả xấu trong doanh nghiệp thì vai trò của Đảng bộ rất quan trọng trong việc lãnh đạo Chi bộ, Ban Giám đốc và các Đoàn thể của từng đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đến từng cán bộ công nhân viên và người lao động, trong đó nòng cốt là các Đảng viên; để mọi người hiểu rằng việc tái cấu trúc lại nhân sự là con đường song hành tất yếu để tái cấu trúc lại doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời, Đảng bộ cũng lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo quyền lợi của người lao động sau sắp xếp, như giải pháp bố trí công việc mới phù hợp hoặc hỗ trợ thêm về chế độ khi giải quyết lao động dôi dư ..
Hai là, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng và trình duyệt Đề án Tái cơ cấu với lộ trình, bước đi phù hợp và quyết tâm thực hiện thực hiện Đề án theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Tổng công ty Khánh Việt thời gian qua đã theo đúng tiến độ, đã chuyển 3 đơn vị hạch toán phụ thuộc sang hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ 01/01/2014 để thực hiện lộ trình cổ phần hóa trong năm 2015 (là các đơn vị: In Bao bì Khatoco, Thức ăn chăn nuôi Khatoco và Cơ khí – Xây dựng Khatoco); đồng thời, đã thực hiện thoái vốn nhà nước của Tổng công ty Khánh Việt tại Công ty cổ phần Giấy Rạng Đông xuống còn 25% và chia tách bộ phận may da của Công ty Kinh doanh Đà Điểu – Cá Sấu Khatoco để góp vốn thành lập Công ty TNHH Việt Khánh Phú với tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty Khánh Việt là 29%.
Phương hướng nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt đề ra Nghị quyết để tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp là: Tổng công ty Khánh Việt là công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối (từ 65% đến 75% theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), hoạt động trên nhiều lĩnh vực ngành nghề thuộc thế mạnh của doanh nghiệp, khai thác và phát triển các ngành, lĩnh vực trong mục tiêu chiến lược phát triển của địa phương. Tổng công ty Khánh Việt trở thành một trong những doanh nghiệp lớn của Miền Trung với nhiều doanh nghiệp thành viên có các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế khác nhau, hoạt động trong các nhóm ngành: Thuốc lá, Dịch vụ Du lịch, Bao bì, In, Dệt May và Thời trang, Chăn nuôi và chế biến sản phẩm chăn nuôi, Thương mại, Xuất nhập khẩu và Bất động sản.  

Với tinh thần quyết tâm cao và các bước đi vững chắc cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát của các Cấp ủy cấp trên, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tin tưởng rằng sẽ nâng cao và hoàn thành tốt vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt